Algemene Voorwaarden
BLY-EI Trainingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86243667
Adres: Weimarstraat 443, 2562 HN, DEN HAAG
Email: fmecentrum@gmail.com
Telefoon: 06-41828057
https://www.fmecentrum.nl/bly-ei-trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, coaching-trajecten en workshops die BLY-EI Trainingen aanbiedt.

 1. De minimale leeftijd is 16 jaar, tenzij anders besloten door BLY-EI Trainingen.
 2. Wanneer een deelnemer zich inschrijft bij BLY-EI Trainingen stemt deze ermee in dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van BLY-EI Trainingen. De overeenkomst afgesloten met de deelnemer en BLY-EI Trainingen voor de duur zoals is vermeld in het inschrijfformulier of/en in de offerte voor privé coaching. Deze overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
 3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Wel kan de deelnemer in overleg met BLY-EI Trainingen kijken naar een passende oplossing kijkend naar de situatie  wat voor beide partijen reëel en wenselijk is.
 4. Wanneer men echter, door omstandigheden met geldige redenen, niet in staat is om te komen trainen. Kunnen de gemaakte trainingsafspraken op een andere datum en tijdstip plaatsvinden.
 5. BLY-EI Trainingen behoudt zich het recht voor, reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk annuleert. Met herhaaldelijk wordt bedoeld minimaal 2 x per maand bij een 1 op 1 coaching.
 6. Bij verhindering dient de deelnemer dit minimaal 24 uur voor aanvang van de training te melden bij jouw BLY-EI coach.
 7. Annulering workshop/Boksclinic; Bij annulering tot en met de dag voor aanvang van de cursus, workshop, boksclinic of training wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van no-show.

Rittenkaartgelden

 1. Een Rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. De geldigheidsduur van een rittenkaart is 1 kalanderjaar vanaf de dag van inschrijving.
 3. Rittenkaarten worden niet automatisch verlengd.
 4. Wanneer alle credits van de rittenkaart op zijn, kan je verlengen door een nieuw(e) rittenkaart te kiezen of kan je stoppen zonder opzegtermijn.

De Betaling 

 1. Door je aan te melden voor een training en/of coaching ga je een betalingsverplichting aan.
 2. Rittenkaarten, losse trainingslessen en coaching worden altijd vooraf gefactureerd.
 3. De rittenkaarten, losse lessen en coaching worden enkel voldaan per bankoverschrijving of via betaalverzoeken via tikkie, of via de bank.
 4. Een afgesproken workshop of boksclinic; daarvan is de betalingstermijn, 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen wordt daarvan eenmalig schriftelijk bericht gedaan en wordt de wederpartij een redelijke termijn gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen de daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte erbij en voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 eventueel te vermeerderen met btw en wettelijke rente gerekend vanaf de eerste vervaldag.

Orde en instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rookartikelen te gebruiken binnenin de locatie en tijdens de trainingen van BLY-EI Trainingen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de relatie, zonder dat je enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.
 2. Je dient je te houden aan de door BLY-EI Trainingen gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, respect en discipline.

Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. BLY-EI Trainingen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rond onze locaties.
 2. Je dient je ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport, risico's met zich meebrengt. De deelnemer begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen. Waarvoor BLY-EI Trainingen niet aansprakelijk gesteld kan worden. 
 3. Je verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door BLY-EI Trainingen geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de training kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart BLY-EI trainingen voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.
 4. Je dient de trainingsmaterialen te gebruiken volgens de aanwijzingen van de personal trainer.
 5. Je maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
 6. BLY-EI Trainingen sluit iedere verantwoordelijkheid van haar personal trainer uit voor persoonlijke schade van een deelnemer of introducees tijdens of na het verblijf in de trainingsruimte of een andere training locatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
 7. ledere deelnemer vrijwaart BLY-EI Trainingen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid ten gevolgen van handelen of nalatigheid van de deelnemer.

Geheimhouding
BLY-EI trainingen hanteert een privacy beleid, deze staat vermeld op de website.

Het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden De Zeeboezem
De Zeeboezem is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75591995
Adres: Weimarstraat 443, 2562 HN, DEN HAAG
Email: fmecentrum@gmail.com
Telefoon: 06-82719929
https://www.fmecentrum.nl/de-zeeboezem 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de Reiki/Holistisch behandelaar/therapeut/coach “De Zeeboezem”  en de cliënt en de (online) trainingen/cursussen die De Zeeboezem aanbiedt. 

Algemeen
De Zeeboezem zal de reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen naar beste kunnen uitvoeren. De duur kan variëren en wordt bepaald door De Zeeboezem. Reiki en holistische behandelingen helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling.
De Zeeboezem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reiki/holistische-behandeling. De Zeeboezem behoudt zich ten allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen geschiedt na telefonische, persoonlijke aanmelding of via het behandelingsformulier die vermeld staat op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen. De Zeeboezem is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen, De Zeeboezem hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een reiki,- holistische behandeling, coaching-trajecten en (online) trainingen/cursussen, geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

De betaling
Door je aan te melden voor een behandeling, een consult of cursus ga je een betalingsverplichting aan. Het afgesproken dan wel gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na aanmelding te worden voldaan doch ten alle tijden vóór aanvang van de behandeling en/of (online) cursus/training coaching-bijeenkomst.

Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar.
Er wordt een betaalverzoek verstuurd of  er kan contant worden afrekenend. 

Annulering 
Ik werk met en in de energie en geef heel veel. Wat betekent dat ik op voorhand, tijdens en na een bijeenkomst voor jou en de groep veel werk verricht. Ik werk een-op-een of in kleine, intieme groepen en hierdoor is het vervelend als iemand niet op komt dagen, te laat komt, op het allerlaatste moment afzegt of ervoor zorgt dat een bijeenkomst erg uitloopt. Probeer met evenveel respect voor mijn tijd en die van de groep om te gaan zoals ik dat evenzo voor jou doe. 
De cliënt verplicht zich een behandelingsafspraak op tijd  (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Klachten
Voor eventuele klachten over de behandeling zou ik het op prijs stellen als de cliënt deze eerst met mij bespreekt. Mocht je ontevreden zijn met mijn oplossing dan kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GAT. Op de website staat meer informatie. 

Geheimhouding
De Zeeboezem zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
De Zeeboezem hanteert een privacy beleid, deze staat vermeld op de website.

Het Nederlandse recht is van toepassing.